וועדת המכרזים הינה וועדה סטטוטורית ומתפקידה לדון באישור תוצאות המכרזים לביצוע פרויקטים, מכירת טובין וכו'. 

סמכויות הועדה ומסגרת עבודת קבועים בחוק.

למידע על חברי הועדה