לכבוד הועדה לתכנון ובניה מועצה מקומית אפרת

מען המבקש:

הריני מתחייב/ת לא לפנות את המילוי הקיים בחללים שנוצרו בעת הבניה וסומנו כמילוי בהיתר הבניה, הן בתום הבניה והן לאחר האיכלוס. • אני מתחייב/ת לא לבצע כל שימוש בחללים הקיימים שלא ע"פ היתר הבניה. • ידוע לי, כי במידה ויהיה שימוש בחללים / או פינוי חומר מילוי מחללים, אהיה חשוף לצעדים אשר ינקטו ע"י הוועדה ע"פ החוק בגין חריגה מהיתר בתוקף.

Browser not supported