פרטי המהנדס מתכנן השלד

Browser not supported
• אני מקבל עלי את האחריות שהחישובים הסטטיים נערכו לפי הכללים, התקנים והרמה המקצועית הנהוגים בעת חתימת טופס זה, וכי קוימו הוראות החוק הנוגעות לענין זה. • אני מאשר כי בעריכת החישובים הסטטיים נלקחו בחשבון התקנים הישראלים החלים על בניה לרבות ת.י. 413 (רעידת אדמה), ותקן 940 הדן בביסוס בניינים. • החישובים הסטטיים נערכו על בסיס סוגי הבטון המתאימים, ואלה יצוינו בכל תוכניות הביצוע. • אני מתחייב להגיש לכם לפני התחלת הביצוע של השלד את המסמכים הבאים: - חישובים סטטיים מעודכנים, מלווים בתוכניות קונסטרוקציה עקרוניות המשקפות את שלד המבנה בתוספת עדכון החישובים אם יהיה צורך בכך. • אני מתחייב להגיש לכם את המסמכים הבאים- תכנון עיגון האבן בבנייה או בחיפוי, מבוסס על חישובים סטטיים, מפרט טכני מיוחד לביצוע שלד המבנה. • אם מסיבות בלתי צפויות מראש יתגלה צורך בשינוי מהותי בחישובים הסטטיים ו/או בתוכניות הקונסטרוקציה, אגיש חישובים סטטיים מתוקנים ו/או תוכניות קונסטרוקציה מתוקנות מיד עם גילוי הצורך כאמור. • אני מתחייב לבצע את הפיקוח העליון ולדווח עליו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (פיקוח עליון על הבניה) 1992. התוכנית תכלול לפחות בדיקה של יסודות, קורות קשר, מקלטים ותקרה טיפוסית, וכן אלמנטים אחרים שלדעתי יש חשיבות לבקרם בעת הביצוע. • אם נשוא הבקשה להיתר הוא הוספה לבנין קיים, אני מצהיר כי בדקתי את הבנין הקיים ואני אחראי ליציבותו וליציבות הבנין הכולל בעת בניית התוספת ולאחריה. • אני מתחייב ליתן הנחיות מתאימות באתר הבניה הנ"ל כדי למנוע סכנה לאדם ולרכוש עקב עבודות חפירה ו/או בניה ו/או הקמת קיר תמך או קירות תמך ו/או הריסה. • אם תתגלה סכנה לאדם או רכוש כאמור כתוצאה מהעבודות הנ"ל אפעל להכנת תוכניות ולמתן הוראות הדרושות להסתרתה ובמידת הצורך אפעל כאמור בהתאם לדרישות מהנדס המתכנן והעירייה להסרת הסכנה. • אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים והכשירות החוקית לעריכת החישובים הסטטיים ולמילוי הצהרה זו, וכי בדקתי את כל המסמכים הנוגעים לבקשת ההיתר, לרבות כל התוכניות המתייחסות לבקשה, • אני מצהיר כי ידוע לי כי אם הצהרה זו אינה נכונה, הרי היא תיחשב כמסירת ידיעה שהיא כוזבת או מטעה בפרט חשוב, כמשמעותה בסעיף 214 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 ואהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק. • אני מתחייב בזאת שתוכניות הקונסטרוקציה של המבנה תישמרנה אצלי בתום הבנייה לתקופה של לא פחות מעשר שנים. • שום דבר האמור לעיל אינו בא למעט או לפגוע בכל חובה חוקית המוטלת עלי(נו) אלא להוסיף עליה.