פרטי המהנדס האחראי ביצוע:

הצהרת מהנדס: אני הח``מ, מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים תשכ``א – 1960, מצהיר ומתחייב כדלקמן:
הצהרת מהנדס: אני הח``מ, מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים תשכ``א – 1960, מצהיר ומתחייב כדלקמן:
• אני מתחייב לבצע את שלד המבנה בהתאם לתכניות ביצוע שלד המבנה החתומות ע"י המהנדס המתכנן ולפי התקנים המחייבים, בהתאם למפרט המיוחד ו/או הכללי ( המפרט הבין משרדי ה"ספר הכחול" ובהתאם לסוג המבנה ולמעט פרק 14 בחלק המתיחס לעיגון האבן). • הריני מתחייב שתכנית הקונסטרוקציה ימצאו באתר הבניה במשך כל תקופת הבניה. • ידוע לי כמהנדס אחראי לביצוע השלד, קיבלתי על עצמי את התפקיד של עריכת ביקורת על ביצוע הבניה נשוא ההיתר המבוקש. לפי האמור בחלק ט"ז בתוספת השניה של תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל 1970 • והריני מתחייב לבצע יציקות האלמנטים החייבים בבדיקה וביקורת של המהנדס המתכנן לפי תכנית הבדיקה שהוגשה על ידו. • והבדיקה תכלול לפחות את היסודות, קורות קשר, מקלט ותקרות, וזאת רק אחרי שאושרו ע"י המהנדס המתכנן בטופסי יומן פיקוח עליון שנקבעו בענין זה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה. • הריני מתחייב להזמין את המהנדס המתכנן לביקורי פיקוח עליון שלו, במועד המתאים לפני ביצוע כל יסודות, קירות קשר, מקלט ותקרות, ולצקת חלקים אלה רק לאחר קבלת אישור. • שום דבר האמור לעיל אינו בא למעט או לפגוע בכל חובה חוקית.
Browser not supported