כלל ידוע בהלכות פיקוח נפש שבכל נושא מתייעצים עם אנשי מקצוע ומומחים לדבר. כך הוא בעניני  רפואה וכך בעניני בטחון.

בשולחן ערוך (אורח חיים סימן שכט סעיף ו) נפסק: "גוים שצרו על עיירות ישראל, אם באו על עסקי ממון אין מחללין עליהם את השבת. באו על עסקי נפשות, ואפילו סתם, יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללין עליהם את השבת. ובעיר הסמוכה לספר, אפילו לא באו אלא על עסקי תבן וקש מחללין עליהם את השבת."

מוסיף על כך הרמ"א: "ואפילו לא באו עדיין אלא רוצים לבוא."

על פי הערכת גורמי הבטחון השונים, שאותם מייצג לצורך הענין מר ליאור אביטן מנהל אגף חירום וביטחון (הקב"ט), יש צורך בהגברת השמירה והכוננות באפרת, שלצורך הענין נחשבת בוודאי כעיר הסמוכה לספר. לכן הוקמה יחידת "לראות ולהיראות". המתנדבים הינם מעגל פנימי נוסף בתוך אפרת שמטרתו לזהות אירועים, וכן להרתיע את האויב המתבונן מבחוץ, ולהשרות תחושת בטחון בין התושבים.

פעילות היחידה מבוססת על סיורים ברכב בתוך שכונות אפרת.

אין ספק שסיורים אלה מותרים בשבת, בעת הזאת.

על אף שהדבר מותר וחובה, כאשר ניתן להפחית את היקף האיסורים בלי לפגוע ברמת הכשירות הבטחונית, יש לעשות זאת. דוגמאות:

להימנע מעצירות לא חיוניות, כגון עצירה לשם דיבורים עם תושבים. יש לעצור רק בשעת צורך בטחוני או להחלפת משמרות.

אם החלפת המשמרות נעשית קרוב לבית המתנדב (הדבר סוביקטיבי), אין להמשיך בנסיעה עד בית המתנדב, אלא שילך ברגל לביתו.

שימוש בטלפון רק לצורך בטחוני, ולא לשמיעת מוזיקה וכדומה.

בהקשר זה עלתה שאלת השימוש ברכבים המונעים בחשמל, שהאיסורים בו "פחותים" מאשר ברכב המונע בבנזין. שאלה זו רלוונטית רק לגבי המתנדבים ברכבם הפרטי. רכבי מחלקת הבטחון מונעים בבנזין.

 

לפני סיום אזכיר את דברי הראשון לציון הרב יצחק יוסף (ילקוט יוסף דין מלחמה בשבת):  "כשהוכרחו לצאת להילחם בשבת, אף שחיללו את השבת, אין צריכים לעשות שום תשובה וכפרה על מה שחיללו את השבת."

ולסיום נזכור: אִם ה' לֹא יִשְׁמָר עִיר שָׁוְא שָׁקַד שׁוֹמֵר. ברוך אתה ה', שומר עמו ישראל לעד.

 

הרב שמעון גולן.