מסמכים נלווים לטופס בקשת הנחה בארנונה:
o צילום ת.ז. + ספח: דגש על כתובת עדכנית ופרטי הילדים הרשומים
o חתימה על תצהיר הנלווה לבקשה
o אברך: אישור מקורי וחתום מהכולל לחודשים 01-12/2020, ואישור מביטוח לאומי באמצעות טופס "תקופות דיווח מעסיקים".
o שכיר: 12 תלושי משכורת של חודשים 10-12/2020 של שני בני הזוג. 
או של 12 חודשים 2020. העתק תלוש מקורי.
עצמאי: דו"ח שומת מס – שנה אחרונה ידועה.
o במידה ואחד מבני הזוג אינו עובד, יש להציג אישור עדכני מביטוח לאומי שאין לו הכנסות, אינו זכאי לקצבה, במעמד "לא עובד".(12/2020 -01)
o מקבלי קצבאות מביטוח לאומי יציגו אישור עדכני של קבלת הקצבה תוך פירוט 12 החודשים האחרונים. במקרה של נתמך מקצבת "הבטחת הכנסה/מזונות" יש להציג אישור ברצף של 10 שנים אחרונות משנת 2005-2014 כולל.
o תדפיסי בנק 3 חודשים אחרונים לשנת 2020. (אם יש יותר מבנק אחד יש לצרף מכל הבנקים).או של 12 חודשים 1-12/2020.
חשוב!: סכום ההכנסה שיופיע בתדפיס הבנק והינו חריג מבחינת מגיש הבקשה, יש לצרף הבהרה להכנסה זו.יש לפרט כל הכנסה המופיעה בתדפיסי הבנק.
o כל הכנסה מכל מקור שהוא:                                         
o במילוי "טופס נזקק" יש לצרף גם:
מכתב פנייה בנוסף וכל אישור המעיד על הטראומה ועל הוצאות חריגות או אובדן הכנסות עקב האירוע.