במהלך השנים תשע"ו-תשע"ח פרסם משרד החינוך קול קורא לרשויות לצורך התאמות נגישות לתלמידים עם מוגבלויות, קבועה או זמנית הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן עד גיל 21.
החל מיולי 2018 אישרה הכנסת את תקנת שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות, שדן בהתאמת נגישות פרטנית ללמידה לתלמיד ולהורה,לידעכתכם קיימת זכות  לרישום מוקדם 15 חודשים לפני תחילת הלימודים
מצ"ב קישור לחוק ההתאמות: (לחץ כאן למעבר לחוק)
תקנות אלו הסדירו את ההוראות לביצוע ההתאמות והן כוללות הנחיות הנוגעות לאופן הגשת הבקשות וקבלה שלהן.
אופן הגשת הבקשה
• ההורים הם האחראים על תחום הנגישות של ילדיהם, הבקשה תוגש ע"י ההורים בפורמט מיוחד של משרד החינוך, בצירוף מסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה,
ככל שאלו נוגעים לתפקוד הילד במוסד החינוכי בו לומד.
• את הבקשה בצירוף האישור הרפואי הנלווה (אישור רפואי/ דידקטי המעיד על הלקות) על ההורה להגיש לנציג מטעם המועצה לפי תחום הנגישות בטופס מקוון על פי החלוקה המופיעה באתר.
לשאלות פרטניות ניתן לשלוח מייל לכתובת bus@efrat.muni.il