הצבת שלטים ברחבי הישוב מחייבת קבלת רישיון ותשלום אגרת שילוט כחוק. הצבת השילוט תבוצע לאחר אישור הבקשה. אין להציב שילוט טרם קבלת רישיון להצבתו.

מסמכים נדרשים להגשת הבקשה:

 1. פירוט שם המבקש וכתובתו.
 2. צילום עדכני של חזית המבנה או המקום בו מבוקש השלט.
 3. הדמיה או המחשה של השילוט המבוקש על רקע צילום המבנה או המקום.
 4. טופס בקשה הכולל את פרטי השלט, תוכנו, סוגו, מידותיו, מיקומו ואופן הצבתו.
 5. במתחמים ייחודיים כגון: בית עסק הנכלל במתחם מסחרי המנוהל על ידי חברה משותפת, מרכזים מסחריים ובמתחמי בילוי – נדרש אישור הנהלת המקום בכתב על גבי טופס הבקשה.
 6. על פי דרישת הוועדה יצרף המבקש מסמכים נוספים, כגון: רישיון עסק, היתר בניה, פרטי ביצוע או כל נתון נוסף הנדרש לבחינת הבקשה.

להגשת בקשה לרישיון להתקנת שלט לחצו כאן 

הליך קבלת הרישיון

לאחר אישור השילוט וקביעת תנאי הרישיוןימסרו למבקש פירוט השלטים שאושרו, מידותיהם ושובר לתשלום האגרה.

שימו לב:

 1. הרישיון יהיה בתוקף רק לאחר תשלום אגרת השילוט וקבלת חותמת המועצה המאשרת את תשלום האגרה.
 2. התקנת השלט תתבצע רק לאחר הסרת השילוט הקיים או כל שלט קודם שאינו כלול ברישיון, לרבות ארגזי תאורה ואביזרים נלווים, וכן תיקון הקירות נושאי השילוט.
 3. תשלום שובר אגרת שילוט אינו מהווה אישור להצבת השלט ואין להציב כל שלט ללא רישיון שילוט תקף. שלטים שרישיונם פג או בוטל יוסרו לאלתר.

תוקף הרישיון

 1. רישיון לשלט יפוג ב-31 בדצמבר של השנה שבה הוא ניתן, אלא אם צוין ברישיון מועד אחר או במועד הסרת השלט - המוקדם מביניהם.
 2. הסרת שילוט מחייבת הודעה בכתב לאגף השפ"ע לצורך עריכת ביקורת.

הסרת שילוט

 1. דרישה להסרת שילוט, שלא תיענה על פי המועד המצוין בדרישה, תועבר לביצוע הסרה על ידי גורמי הרשות. הוצאות ההסרה יחולו על בעל השילוט, לרבות כל נזק שיגרם עקב ההסרה.
 2. אם השילוט הוסר או שחלו שינויים בשילוט הקיים - בתוכן/בצורה/בגודל/במיקום, או כל שינוי אחר -על בעל העסק להגיש בקשה בכתב לרשות ולהוציא רישיון חדש.