לכבוד

תושבי הרשות המקומית אפרת

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות

 

שם הרשות המקומית: אפרת

א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה

בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו ב בט"ז בחשוון התשפ"ד (31 באוקטובר 2023 ), מספר חברי המועצה  העומדים לבחירה הוא 11.

ב. המועד והמקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד

הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:

יום רביעי, ה' בתשרי התשפ"ד (20 בספטמבר 2023), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ;

יום חמישי, ו' בתשרי התשפ"ד (21 בספטמבר 2023 ), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.

 

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי המועצה המקומית  אפרת בכתובת רחוב התאנה

ג. חוברות הגשת מועמדות

הצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש  אך ורק על גבי חוברות מיוחדות  כפי שנקבע  בתקנות.

 

חוברות אלה ניתן  להשיג במקומות הבאים:

משרד הפנים רח' קפלן 2

אצל סיגל כהן בין השעות 09:00-15:00

 

הוראות בנוגע להגשת  הצעות מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל הבחירות בתאריכים הבאים: 6/9/2023 במועצה המקומית אפרת, ברחוב התאנה  בשעה 17:00

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת

 

 

ד. הזכות להיבחר

סעיף 7 ו-7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965 (להלן- חוק הבחירות) , או סעיף 10 ו-10/1 לתקנון המועצות המקומיות  וסעיף 4 לחוק  הרשויות המקומיות  (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה – 1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה), או סעיף 22ג לתקנון המועצות המקומיות, מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.

ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים

הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה באפרת הוא 11,כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות  מ 4 מועמדים ולא יותר מ 22 מועמדים.

הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים למועצה המקומית הוא 8,450, מספר התומכים של רשימת    מועמדים חייב להיות לא פחות מ 169 בהתאם לאמור בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות, או סעיף 11 בהוראות וכללים בדבר סדרי בחירות במועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשס"א-2001 (להלן: כללי הבחירות במועצות המקומיות) ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ 254 בהתאם ל סעיף 5(א) חוק הבחירה הישירה, או סעיף 22ד לתקנון המועצות המקומיות.

ו. עירבון

הואיל ומספר התושבים באפרת הוא 13,485, סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור רשימת מועמדים למועצת הרשות  הוא 9,000 ₪  וזאת בהתאם ל38א לחוק הבחירות או סעיף 15 לכללי הבחירות במועצות המקומיות. העירבון יהיה בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים.

סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור הצעת מועמד לכהונת ראש הרשות הוא 9,000 ₪  בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוק הבחירה הישירה או סעיף 20 לכללי הבחירות במועצות המקומיות.

ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-40 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום 21.9.2023.

רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה  למנהל הבחירות.

יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר הערבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות

מנהל הבחירות יקבל אישית את ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה -  1965 או סעיף 13ג תקנון המועצות המקומיות, ביום

22 באוקטובר 2023  בין השעות 17:00-19:00  במקום: משרדי המועצה המקומית אפרת רח' התאנה

ביטול התקשרות כאמור, תימסר למנהל הבחירות אישית בכתב חתומה ביום ח' בחשוון (23.10.2023), בתיאום טלפוני מולו.

הודעות כאמור יוגשו על גבי הטפסים כפי שנקבעו בתקנות.

 

 

תאריך     27/8/2023                                                          מנהל/ת הבחירות    סיגל כהן