אל: הוועדה המקומית לתכנון ובניה / רשות הרישוי , מועצה מקומית אפרת

*אני החתום מטה:

מבקש היתר לעבודה מצומצמת:

מ"ר
יש להגיש את החומר הנ"ל גם במדיה מגנטית – קובץ .PDF
יש להגיש את החומר הנ"ל גם במדיה מגנטית – קובץ .PDF

אני מצהיר כי הנתונים שמסרתי לעיל הם נכונים ומתחייב לבצע את העבודה המצומצמת לפי ההיתר שינתן על סמך בקשה זו והתנאים שתתנה הועדה המקומית / רשות הרישוי המקומית.

פרטי מתכנן השלד (במקרים שנדרש לכך)

Browser not supported