המועצה פועלת על פי חוק עזר לאפרת (העמדת רכב וחנייתו) התש"נ 1990 לשם שמירת הסדר הציבורי ושיפור איכות החיים והסביבה של תושבי אפרת. אם הנך מעוניין/ת להגיש בקשה לביטול הודעת קנס עליך למלא את הטופס המצ"ב ולצרף העתק מהודעת הקנס וכל אסמכתא רלוונטית. לתשומת לבך – עליך להגיש את הבקשה תוך 30 יום ממועד קבלת הודעת הקנס.

Browser not supported