הזמנה להגשת הצעות לרכישת מבנים יבילים (קרוואנים)

14/12/2016
הזמנה להגשת הצעות לרכישת מבנים יבילים (קרוואנים)
 
1. החברה הכלכלית לפיתוח אפרתה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות לרכישת מבנים יבילים (להלן: "הקרוואנים") המצויים בגבעת התמר בישוב אפרת (להלן: "האתר").
2. בשלב זה מוצעים למכירה 3 קרוואנים בלבד. על המציעים להגיש הצעותיהם ביחס לרכישת קרוואן בודד. יובהר כי ניתן להגיש הצעות ביחס לרכישת 3 הקרוואנים ובלבד וכל הצעה תוגש ביחס לכל קרוואן בנפרד. 
3. מציע שהצעתו תתקבל מתחייב לרכוש את הקרוואן(נים) במצבו/ם הנוכחי (as-is) כפי שיהיו במועד מסירתם בפועל, ולפעול לפיניים מהאתר בהתאם להוראות חוזה המכר בנוסח שייחתם עמו מול החברה. 
4. מחיר המינימום לרכישת קרוואן בודד הינו 24,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין. לא יתקבלו הצעות שיהיו נמוכות ממחיר המינימום הנ"ל.
5. ניתן להוריד את נוסח ההצעה וכן נוסח חוזה המכר שייחתם עם מציע שהצעתו תוכרז כזוכה, באתר האינטרנט של המועצה:  www.efrat.muni.il.
6. סיור מציעים יתקיים ביום רביעי 21.12.16 שעה 11:00 בכניסה לגבעת התמר.
7. הצעות יש להגיש למשרדי החברה במרכז התאנה ביום  ראשון 25.12.16 בשעה 11:00 בלבד. במעמד זה תהיה רשאית החברה לקיים התמחרות בין מציעים שהגישו הצעותיהם.
8. על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת והיא שומרת לעצמה הזכות לנהל תחרות בין המציעים ו/או עם מי מהם ו/או עם אחרים ואף לחזור ולהזמין הצעות נוספות ו/או לא למכור את הקרוואנים בכלל.
       
        בברכה,
       
                 אדמונד חסין
                 מנכ"ל החברה
עבור לתוכן העמוד