מכרז פומבי מס' 15/16 להשכרת מבנה יביל המיועד לשימוש כמבנה לתעשייה נקייה/עסקים/משרדים

מכרז פומבי מס' 15/16
להשכרת מבנה יביל המיועד לשימוש כמבנה לתעשייה נקייה/עסקים/משרדים
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה ברח' התאנה 1 אפרת לא יאוחר מיום 26.8.2016 בשעה 12:00.
21/07/2016
עבור לתוכן העמוד