מכרז פומבי מס’ 18/2019

12/11/2019

-נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז-

מכרז פומבי מס 18/2019

 

לשדרוג מכלול הגנה טכנולוגי באפרת, תכנון,

אספקה, התקנה ותחזוקה.

 

1.                  מ"מ אפרת- מזמינה בזה הצעות מחיר (להלן: "ההזמנה) עבור תכנון, אספקה, התקנה לצורך שדרוג  מערכת  וגילוי חדירה ליישוב מ"מ אפרת (להלן: "העבודה" ו/או "העבודות") על-פי התנאים המפורטים במסמכים להלן.

2.                  על המציע יהיה לכתוב בכתב יד את הצעתו ולחתום על כל המסמכים הנלווים.

3.                  את ההצעה יש להגיש עד יום  10.12.19, שעה 14:00 , ידנית לתיבת המכרזים במועצה המקומית אפרת. שאלות הבהרה ניתן להעביר במייל בלבד-msecurity@efrat.muni.il עד לתאריך 01.12.19 שעה 12:00.

4.                  סיור קבלנים/כנס ספקים יערך בתאריך 26.11.19 שעה 10:00 באגף הביטחון מועצה מקומית אפרת.

5.                  לא יבחנו הצעות מקבלן אשר לא השתתף בסיור הקבלנים/כנס ספקים.

 

6.                  מ"מ אפרת רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה, להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות עפ"י ההסכם, ו/או לבטלו מסיבות ארגוניות תקציביות או אחרות.

7.                  הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות בהזמנה עצמה הן אלה אשר תחייבנה את מ"מ אפרת  ואת המציע.

 

8.                  את מסמכי ההזמנה, המסמכים הנלווים, ונוסח ההסכם עליו יידרש מציע ההצעה הנבחרת לחתום, ניתן יהיה לרכוש במשרדי המועצה, החל מיום 14.11.19   בשעה 09:00 , תמורת סך של 1000 ₪ (אלף שקלים חדשים), אשר ישולמו בהמחאה לפקודת מ"מ אפרת (מסומנת למוטב בלבד). הסכום האמור לא יוחזר.

9.                  רכישת מסמכי ההזמנה הינה תנאי להשתתפות המציע בסיור קבלנים ולהגשת הצעה.

10.              ההצעה על כל נספחיה, מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הזמנה זו, כולל ערבות בנקאית, תוגש בשני עותקים.

11.              על המציע יהיה לכתוב בכתב יד את הצעתו על מסמכי ההזמנה ולחתום על כל המסמכים הנלווים.

12.              מ"מ אפרת רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

 

בכבוד רב,

עבור לתוכן העמוד