פטור מנכס ריק

 

o       על פי תקנה 13 לחוק הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג –

1993, המועצה רשאית לזכות את בעליו של נכס ללא שימוש וריק מכל אדם

וחפץ בהנחה בשיעור של  100% לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים לתקופת בעלות אחת (כלומר, הנחה ניתנת פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס).

o       המועצה רשאית לאשר תקופה ראשונה של עד 2 חודשים.

o       במניין התקופה המצטברת לא ניתן להגיש בקשה לנכס ריק לתקופה הפחותה משלושים יום.

o       על הנכס להיות ריק מכל חפץ בזמן תקופת הפטור.

o       יש לצרף תמונות פנימיות עדכניות מהנכס אשר מוכיחות כי הנכס ריק מכל חפץ או בתהליך שיפוץ, בקשה ללא צירו תמונות עדכניות תידחה.

o       המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ביקור בנכס על פי שיקול דעתה ובמועד שתבחר. במידה וימצא כי הנכס איננו ריק, המועצה רשאית לבטל את מתן הפטור לנכס.

o       במידת הצורך המועצה רשאית לבקש מהתושב להציג חשבונית מחברת חשמל לתקופת הפטור כחלק מהצהרתו על אי השימוש בנכס.

o       ההנחה תינתן ממועד הגשת הבקשה למועצה בכפוף למילוי טופס בקשה המצ"ב על ידי מבקש הבקשה, בקשה אשר תוגש רטרואקטיבית – תידחה.

o       על מבקש הפטור להעביר הודעה בכתב למחלקת הגביה בטרם אכלוס הנכס או תחילת השימוש בנכס.

o       בקשה לפטור ללא חתימת התושב תידחה.

 


 מילוי טופס בקשה במלואו.

עבור לתוכן העמוד